word on-line partner

Saey Online login
Username
Password


Nederlands Français English

PRIVACY VERKLARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van SAEY NV en SAEY SARL  (hierna genoemd “SAEY”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.
Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.saeysteel.com  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen SAEY en haar klanten, prospecten en business partners.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SAEY verzamelt, alsook over de wijze waarop SAEY deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
SAEY wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii)de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van SAEY, het aankopen van goederen, inschrijven op de nieuwsbrief en enige communicatie met SAEY (non-limitatief) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop SAEY uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van SAEY.

I. Soorten persoonsgegevens

SAEY kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Functie & afdeling
 • Accountnaam
 • Wachtwoord
 • Geslacht
 • Afbeeldingen
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Communicatievoorkeur
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan SAEY (bv. tijdens correspondentie)

SAEY verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal SAEY, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat SAEY toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Bezoek gebouw/vestiging SAEY
 • Opvragen van een offerte
 • Een samenwerking met SAEY
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van XXX, al dan niet middels de Website, en al dan niet via mobiel appartaat
 • Het inschrijven voor webinars, events en seminars, etc.
 • Het uitwisselen van business cards
 • Aanmaken van een account
 • Correspondentie met en uitgaande van SAEY

De door SAEY verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.
Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

SAEY kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De uitvoering van een overeenkomst met SAEY (incl. de opvolging daarvan)
 • Follow-up na een meeting (zowel intern als extern) en beursbezoek
 • Follow-up van commmerciële gebeurtenis (zoals maar niet beperkt tot beurzen, events, webinars)
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • Afhandeling van klachten
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/vestiging
 • Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met SAEY of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SAEY rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SAEY of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

SAEY zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verzenden van leveringen, in kader van database management en hosting, in kader van debiteurenbeheer, voor het leveren van diensten aan SAEY). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan  softwareleveranciers, externe IT-consultants, datacenter, transport partners en externe dienstverleners.
Indien het noodzakelijk is dat SAEY in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat SAEY uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer SAEY hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van SAEY.
 • Wanneer SAEY of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die SAEY heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal SAEY uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van enige andere regelgeving, bewaart SAEY uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (SAEY wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@saey.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan SAEY te bezorgen via e-mail of per post.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.
Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over goederen en/of diensten van SAEY meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van SAEY.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

SAEY verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
SAEY zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU.
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van SAEY, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat SAEY in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.
Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. SAEY zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. SAEY raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met SAEY.

IX. Update Privacy Verklaring

SAEY is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. SAEY draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer SAEY

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop SAEY uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

of

 • Via de post:
  • SAEY NV, Industrielaan 4, 8501 Kortrijk-Heule (België)
  • SAEY SARL, Boulevard de la Liberté 130, F59000 Lille (Frankrijk)

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop SAEY deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop SAEY uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.